O sympoziu - 2013 - MEZERY V HISTORII / LUCKEN IN DER GESCHICHTE - mezery.triodon.com

MEZERY V HISTORII - umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945

2013

GAVU
Galerie výtvarného umění v Chebu
OG Liberec
Oblastní galerie v Liberci
Festival Mitte Europa
Festival Mitte Europa
Česko-Německý fond budoucnosti

3. 3. 2014 | Na světě je kolektivní monografie Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany.

Kniha je výstupem ze stejnojmenné odborné konference, která se uskutečnila v říjnu 2013 v rámci sympozia Mezery v historii a doprovodila projekt Mladí lvi v kleci. Knihu editorsky připravili Anna a Ivo Habánovi, svými texty do ní dále přispěli Pavla Cenková, Jaroslav Čechura, Kurt Ifkovits, Eva Janáčová, Robert Janás, Veronika Kotoučová, Diana Łańcucka-Codogni, Eckhard Leuschner, Agnes Matthias, Cornelia Nowak, Lena Radauer, Bronislava Rokytová, Veronika Schmeer, Zuzana Skořepová, Libor Šturc, Harald Tesan, Jana Velechovská, David Voda a Silvia Wolf-Möhn.

Devatenáct převážně uměnovědných textů v této knize je věnováno hledání místa německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska ve středoevropském prostoru. Ten se stal v průběhu první poloviny 20. století dynamicky se proměňující oblastí. Tvorba “českých Němců” je na jednu stranu pevně spojena s jejich rodišti, na druhou stranu ji zřetelně formovaly tradičně silné vazby do okolních metropolí. Termín Ztracená generace může znít jako nadsázka, reaguje však na pohnutý osud generace autorů, jejichž studia a kariéry přerušily dvě světové války a jejich účinkování na československé scéně uzavřela emigrace, smrt nebo odsun.

Publikace, jejímž vydavatelem je Technická univerzita v Liberci, odráží aktuální výzkum v širším mezinárodním kontextu, vznikla v souvislosti s výstavou a knihou Mladí lvi v kleci, s nimiž volně koresponduje a tvoří jejich doplněk. Zájemci o knihu mohou kontaktovat Annu Habánovou.

 

24. 10. 2013 | Konference proběhla úspěšně. Děkujeme všem partnerům, vystupujícím i hostům za příjemné a inspirativní sympozium. Několik fotografií z konferenčního programu je zde. Na konci roku 2013 vyjde jako výstup z konference stejnojmenná kolektivní monografie.

 

20. 10. 2013 | Program / Programm

 

2. 9. 2013 | Závazné přihlášky přijímáme prostřednictvím online formuláře

Sympozium Mezery v historii 2013 konané v rámci Festivalu Mitte Europa se uskuteční ve dnech 22. a 23. 10. 2013 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, letos v obměněné podobě mezinárodní konference pořádané jako doprovodná akce k výstavě Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků v meziválečném Československu v Oblastní galerii v Liberci.

 

Konference nese název Ztracená generace? Německočeští umělci první poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany. Jejími pořadatelem je Technická univerzita v Liberci, na spolupořádání se podílí Galerie výtvarného umění v Chebu, Oblastní galerie v Liberci, Festival Mitte Europa, Goethe-Institut a Národní památkový ústav.

Tématem konference je problematika hledání místa německy hovořících výtvarných umělců v meziválečných dějinách umění Čech, Moravy a Slezska, při zohlednění často nemožného důsledného rozdělení podle měřítek národnosti, působiště a s přihlédnutím ke specifikům jejich uměleckého projevu. Jedná se zejména o zhodnocení role doposud vesměs podceňovaných realistických tendencí, ale také např. jejich následné zneužití propagandou. Cílem konference je přinést nové poznatky o německy hovořících výtvarných umělcích, což přispěje k uvědomění si možností a limitů zařazení sledovaného okruhu autorů do širšího středoevropského kontextu. Ten byl do značné míry podmíněn právě paralelním, v čase proměnlivým působením jednotlivých uměleckých center, jejichž vliv spolu s působením pražské akademie determinoval specifický výtvarný projev sledovaného okruhu výtvarných umělců.

Dvoudenní program počítá s patnácti odbornými příspěvky od českých i německých účastníků a komentovanou prohlídkou výstavy. Zájemce z řad referentů prosíme o zaslání témat příspěvků do 15. 6. 2013 na anna.habanova@ogl.cz. Přednesené referáty by měly trvat nejdéle 20 minut. Bude zajištěno simultánní tlumočení. Předpokládá se publikování příspěvků.


Call for papers česky

 


© GAVU Cheb   © OG Liberec