O sympoziu 2015 - MEZERY V HISTORII / LUCKEN IN DER GESCHICHTE - mezery.triodon.com

MEZERY V HISTORII - umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945

2015

GAVU
Galerie výtvarného umění v Chebu
OG Liberec
Oblastní galerie v Liberci
Festival Mitte Europa
Festival Mitte Europa
Česko-Německý fond budoucnosti

Sympozium se na podzim 2015 po dvou letech znovu konalo v Liberci. Mělo opět podobu mezinárodní konference s tématickým zaměřením. Téma bylo zvoleno v návaznosti na současně otevřenou výstavu Na Sibiř! v Oblastní galerii Liberec. Zaměření konference reagovalo na tento výstavní projekt, jehož záběr dále teritoriálně a časově rozšiřovalo.

Na cestách 

Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska

Mezinárodní uměleckohistorická konference konaná u příležitosti výstavy Na Sibiř! v Oblastní galerii Liberec, pořádaná v rámci tradičního sympozia Mezery v historii jako součást Festivalu Mitte Europa. 

Liberec, 9.–10. 10. 2015 

Pořadatel: 

Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 46001 Liberec 

Spolupořadatelé: 

Festival Mitte Europa, Galerie výtvarného umění v Chebu 

 

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury

Kontakt: Anna Habánová, anna.habanova@ogl.cz, 00420 724 834 554 

Přihlašovací formulář zde

Fotografie ze sympozia zde

 

 

Na cestách / Auf Reisen

 

 

Oblastní galerie Liberec ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu představují sbírkotvorné instituce tradičně mapující výtvarnou kulturu německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska období od druhé poloviny 19. století do konce druhé světové války. Během uplynulých dvou desetiletí realizovaly liberecká a chebská galerie bezmála dvě desítky společných výstavních projektů na téma „českých Němců“, na něž navazovala odborná sympozia Mezery v historii konaná v Chebu. V rámci těchto sympozií se potkávají historikové umění a další badatelé ze středoevropského prostoru se společným zájmem o dlouho opomíjené téma.

 

Náplň a cíle konference:

V návaznosti na výstavní a akviziční program připravuje Oblastní galerie Liberec mezinárodní konferenci na téma Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska. Východiskem je paralelně probíhající výstava Na Sibiř! reflektující pohyby, pobyty a uměleckou tvorbu německy hovořících výtvarných umělců v době 1. světové války na východní frontě a v sibiřském zajetí.

Dobrovolných i nucených cest podnikli německy hovořící umělci a umělkyně z Čech, Moravy a Slezska velké množství, ať už se jednalo o studijní výpravy, hledání kořenů či uměleckých inspirací. Od druhé poloviny 19. století, kdy se začíná profilovat nacionálně vnímaná identita „českých Němců“ se setkáváme jednak s typickými studijními cestami na území Itálie, Francie, Rakouska-Uherska a Německa, ale vedle nich také s narůstajícím počtem cest „za exotikou“, na Balkán a do zemí pomyslného Orientu. Pohnuté události 20. století jsou vedle těchto cest za poznáním spojeny také s nedobrovolnými pobyty ve válečných konfliktech, které přinesly specifický typ vnímání těchto zážitků a okolní reality.

Množství německy hovořících umělců prošlo bojišti 1. světové války a po pobytech v internačních lágrech se mnozí z nich vraceli do rodné země velkou oklikou přes Dálný východ. Po odeznění těchto zážitků se na vlně optimismu Československa dvacátých let opět dostavuje touha po hledání kouzla vzdálených krajů. Kroky německy hovořících umělců a umělkyň míří v té době do Paříže, Berlína, Benátek, New Yorku a dalších světových metropolí, vedle těchto ohnisek moderního umění však i do výrazně exotičtějších destinací, mj. do Tichomoří či Jižní Afriky.

Konference si klade za cíl zejména odpověď na otázku, zda-li tyto studijní, životní a leckdy i osudové cesty vnesly do tvorby sledovaného okruhu autorů nové impulzy a zanechaly trvalejší stopy v širokém proudu tzv. Heimatkunst, typického pro architekturu a umění „českých Němců“. Předpokladem je, že budou představeni autoři a autorky působící v oblasti architektury, výtvarného umění a uměleckého řemesla, kteří v období od poloviny 19. století do roku 1945 vnesli na tuzemskou německy hovořící scénu podněty překračující horizont Čech, Moravy a Slezska.

 

Na Sibiř! / Auf Reisen!

 


© GAVU Cheb   © OG Liberec