Program 2017 - MEZERY V HISTORII / LUCKEN IN DER GESCHICHTE - mezery.triodon.com

MEZERY V HISTORII - umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945

2017

GAVU
Galerie výtvarného umění v Chebu
OG Liberec
Oblastní galerie v Liberci
Festival Mitte Europa
Festival Mitte Europa
Česko-Německý fond budoucnosti

 

Metznerbund – ušlechtilá soutěž obou národů

Mezinárodní uměleckohistorická konference konaná v Oblastní galerii Liberec u příležitosti výstavy věnované historii uměleckého spolku Metznerbund, pořádaná v rámci tradičního sympozia Mezery v historii

 

Pořadatel a místo konání / Veranstalter und Ort:

Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 46001 Liberec

 

Termín / Termin:

17. a 18. 10. 2017

Spolupořadatel / Mitveranstalter:

Galerie výtvarného umění v Chebu

 

Kontakt:

Anna Habánová, M.A., Ph.D. anna.habanova@ogl.cz 00420 724 834 554

 

Přihlašovací formulář / Formblatt zur Anmeldung

 

Program / Programm (změna programu vyhrazena / Änderungen vorbehalten)

 

Program / Programm (změna programu vyhrazena / Änderungen vorbehalten)

úterý / Dienstag 17. 10.

10:15–10:45
Registrace / Registrierung

10:45
Zahájení, úvodní slovo / Eröffnung der Tagung

11:00 – 11:30
Robert Janás
Eduard Kasparides – Malíř tří tváří / Die drei Gesichter des Malers Eduard Kasparides

11:30–12:00
Anna Habánová
Malířka / Die Malerin Edith Plischke-Fleissner

12:00–12:30
Bohuslava Chleborádová
Neznámá žena z Teplic – Emma Meisel (1885–1942) – eine unbekannte Frau aus Teplitz

12:30- 13:00
Rainer Wandel
Erika Streit – švýcarská malířka z Čech / Eine Schweizer Malerin aus Böhmen

13:00 – 14:00
Přestávka / Pause

14:00 – 14:30
Lenka Rychtářová
Nákupy uměleckých děl z výstav Metznerbundu do sbírek Slezského zemského muzea v Opavě / Der Ankauf von Kunstwerken aus den Metznerbundausstellungen für die Sammlungen des Schlesischen Landesmuseums in Troppau

14:30 – 15:00
Ivo Habán
Ostravský Kunstring. Progresivní skupinová platforma moravských a slezských Němců? / Der Ostrauer Kunstring. Eine progressive Gruppenplattform der Deutschmähren und Deutschschlesier?

15:00 – 15:30
Václav Houfek
Nová věcnost v Ústí nad Labem / Die Neue Sachlichkeit in Aussig

15:30 – 16:00
Eva Janáčová
Fritz Lederer: Opomenutý svědek holokaustu / Ein übersehener Zeuge des Holocaust

16:30 – 17:00
Přestávka / Pause

17:00 – 18:00
Komentované prohlídky výstavami Metznerbund a Rudolf Jakubek / Kommentierte Führungen durch die Ausstellungen Metznerbund und Rudolf Jakubek

18:00
Společenský večer / Abendprogramm


středa / Mittwoch 18. 10.

9:30 – 10:00
Richard Kurdiovsky
Alfred Castellitz – německy hovořící Slovinec staví na severní Moravě a v jižním Tyrolsku / Alfred Castellitz – ein deutschsprachiger Slowene baut in Nordmähren und Südtirol

10:00 – 10:30
Zuzana Güllendi-Cimprichová
Mezi brněnským nájemním domem a izraelským vojenským památníkem. Proměny v díle německy hovořícího židovského architekta Zikmunda Kerekese / Hirama Ashera (1897–1973) / Zwischen Brünner Mietshaus und israelischem Militärdenkmal. Metamorphosen im Werk des deutschsprachigen jüdischen Architekten Zikmund Kerekes / Hiram Asher (1897–1973)

10:30 – 11:00
Lenka Kerdová
Hledání identity německy mluvících architektů působících v meziválečné Praze – příklad Rudolfa Hildebranda / Die Suche nach der Identität der deutschsprachigen Architekten im Prag der Zwischenkriegszeit – das Beispiel Rudolf Hildebrand

11:00 – 11:30
Věra Vostřelová
Češi versus Němci v architektuře pražských Příkopů / Tschechen kontra Deutsche in der Architektur der Prager Grabengassen

12:00 – 12:30
Jindřich Vybíral
Zasche kontra Kotěra

13:00
Zakončení / Tagungsende

 

 

Call for papers

Metznerbund - ušlechtilá soutěž obou národů

Mezinárodní uměleckohistorická konference konaná v Oblastní galerii Liberec u příležitosti výstavy věnované historii uměleckého spolku Metznerbund, pořádaná v rámci tradičního sympozia Mezery v historii

Pořadatel a místo konání:
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 46001 Liberec

Informace:
termín konání: 17. a 18. 10. 2017
předpokládaný počet příspěvků: 12-16, délka příspěvku 20 minut
předpokládaná účast badatelů: Česká republika, Německo, Rakousko
termín odevzdání témat (abstraktů): 30. 4. 2017
termín odevzdání textů: 30. 8. 2017
simultánní tlumočení česko-německy
přijaté texty budou honorovány

Kontakt:
Anna Habánová, M.A., Ph.D. anna.habanova@ogl.cz 00420 724 834 554

Náplň a cíle konference:
Pro podzimní termín 17. a 18. října 2017, v návaznosti na vlastní výstavní program, připravuje Oblastní galerie Liberec mezinárodní konferenci na téma Metznerbund - ušlechtilá soutěž obou národů. Spolek Metznerbund vznikl v roce 1920 v Československu jako uskupení zdejších německých výtvarných umělců za účelem prosazení uměleckých, společenských a sociálně-ekonomických zájmů. Podobně jako jeho dva předchůdci, kterými byly Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen a Deutschböhmischer Künstlerbund, byl koncipován národnostně, nikoli s důrazem na umělecké směřování. Na tomto základě spoluutvářel do roku 1945 identitu německy hovořících obyvatel Čech, Moravy a Slezska.
Cílem konference je představit nejnovější badatelská témata a výsledky výzkumu německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska. Jedním z pojítek příspěvků je vazba na spolkovou činnost německy hovořících výtvarných umělců a architektů zejména meziválečného Československa. Konference dále rozšiřuje zaměření výstavy a sleduje další vazby a souvislosti vzájemných vztahů česky a německy hovořící výtvarné scény.
Příspěvky budou rozděleny do dvou sekcí - výtvarné umění (zahrnuje malbu, grafiku kresbu, fotografii, umělecké řemeslo) a architektura. Organizaci výtvarného bloku zajišťují Anna Habánová, M.A., Ph.D., Mgr. Ivo Habán, Ph.D. a za fotografii Mgr. Petra Trnková, Ph.D. Organizaci a výběr příspěvků v sekci architektury zaštiťuje prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. Součástí programu je specializovaná večerní přednáška pro veřejnost, kterou přednese Jindřich Vybíral.
Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu na vystoupení (název příspěvku, anotace do 30. 4.). Vítány jsou příspěvky jak monografické, tematické či mezioborové.

 


© GAVU Cheb   © OG Liberec